Školní parlament ZŠ ProvaznickáStanovy ŠP

 

I. Obecná ustanovení

Parlament je orgánem žáků, jehož prostřednictvím se mohou vyslovovat k otázkám školy a podílet se na spolurozhodování. Činnost parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, přijaté Valnou hromadou OSN 20.11.1989. Ustanovení orgánu žákovské samosprávy umožňuje školský zákon č.561/2004 Sb. „Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit do nich a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat.“

II. Cíle školního parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením a ostatními zaměstnanci školy.
 2. Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 3. Připravovat vlastní akce pro žáky nebo pomáhat s organizací školních akcí.
 4. Předcházet negativnímu a rizikovému chování žáků.
 5. Pomáhat zlepšit postoje žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků.
 6. Pomoci při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem.
 7. Prezentovat svoji práci a akce na webových stránkách školy, ve školním časopise a nástěnce školy.
 8. Spolupracovat s vedením školy.
 9. Spolupracovat s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy.


III. Organizační struktura

Školní parlament je volen jednou ročně na začátku školního roku. Tvoří jej žáci 3. až 9. ročníku ( max. 2 zástupci), kteří jsou zvoleni na třídnických hodinách svých tříd. V čele parlamentu stojí předseda, volený na první schůzce školního parlamentu. Předseda spolu se zástupcem předsedy a asistentem tvoří užší výkonný orgán – radu parlamentu.

IV. Členství v parlamentu, práva a povinnosti členů

Členství v parlamentu je dobrovolné. Členem parlamentu může být každý žák od 3. do 9. ročníku, který je zvolen příslušným třídním kolektivem. Členství trvá 1 školní rok, může se každoročně opakovat. Pro 1. a 2. ročníky jsou na první schůzce školního parlamentu určeni patroni, kteří předávají nebo pomáhají zaznamenat informace z jednání školního parlamentu.

Práva a povinnosti člena parlamentu:

 1. Účastnit se pravidelně schůzí parlamentu, v případě neúčasti se omluvit předsedovi.
 2. Vyjadřovat názory, předkládat návrhy a požadavky své třídy i své vlastní.
 3. Informovat pravdivě a nezkresleně třídu o závěrech jednání parlamentu.
 4. Plnit svědomitě zadané úkoly a aktivně se podílet na akcích parlamentu i celé školy.
 5. Reprezentovat svým chováním školu i třídu a být příkladem ostatním.
 6. Dodržovat zásady týmové práce a komunikace (naslouchat, respektovat názory druhých, nezesměšňovat, být ohleduplný, tolerantní a slušný, neskákat do řeči, nepřekřikovat se).
 7. Vznášet dotazy, související s chodem školy, vedení, vyučujícím a zaměstnancům školy.
 8. Obracet se na vedení školy s problémy i mimo schůzi parlamentu.
 9. Být seznámen s výsledky řešených problémů a předávat tyto informace spolužákům.


V. Jednací řád

 1. Schůze parlamentu se koná jednou za měsíc. Rada školního parlamentu se schází podle potřeby. Vedení školy poskytne dle uvážení potřebné prostory pro činnost parlamentu podle charakteru pořádané akce ( jednací místnost, tělocvična aj.)
 2. Schůzi svolává koordinátor, předseda parlamentu nebo vedení školy.
 3. Datum konání schůze je uvedeno s dostatečným časovým předstihem v týdenním plánu pro učitele, žáci jsou seznámeni prostřednictvím třídních učitelů, zástupců své třídy a na nástěnce parlamentu.
 4. Parlament je způsobilý usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
 5. Zápis ze schůze je dostupný na nástěnce školního parlamentu, na webových stránkách, ve sborovně školy a je předán vedení školy.
 6. Jednání schůzí parlamentu jsou veřejná, přístupná všem žákům, vyučujícím i pracovníkům školy. Žáci podávají připomínky prostřednictvím svých zástupců v parlamentu.
 7. Schůzi řídí zpravidla předseda parlamentu, případně jiný člen rady parlamentu.
 8. Schůzi je přítomen koordinátor z řad vyučujících, a to bez hlasovacího práva. Může vstupovat do jednání, korigovat jej a odpovídat na dotazy.


Stanovy nabývají účinnosti dnem 26. 10. 2010